thiết kế web hải phòng

Tìm Kiếm

Như các bạn đã bạn biết Linux là hệ điều hành thông dụng cho quản lý Hosting PHP.
Và quản lý hosting Linux hay VPS Linux bạn sẽ nghĩ ngay đến SSH.
Và sử dụng SSH như thế nào công dụng ra sau bạn có thể tham khảo cách sử dụng cũng như các câu lệnh quản lý đơn giản nhưng cực hiệu quả bên dưới.

Đầu tiên để truy cập SSH tới Server Linux bạn cần sử dụng 1 phần mềm SSH và thông dụng nhất hiện nay đó là : Putty bạn có thể download tại đường dẫn  trang chủ : http://www.putty.org/
hướng dẫn sử dụng Putty truy cập SSH cho hosting linux, centos
Sau đó phần Host Name : bạn gõ địa chỉ website của bạn hoặc IP hosting , IP VPS mà bạn cần kết nối SSH.
Sau đó click Open.
Sau khi click Open bạn cần gõ User Name và Password của tài khoản Root hoặc tài khoản Admin của VPS hay hosting server.

Và những câu lệnh thông dụng nhất SSH bạn nên biết mình sẽ liệt kê dưới đây :

Để sửa 1 file bạn dùng lệnh:
Vi tên-file.xxxx
Sau đó ấn phím insert để chèn thêm vào file, sau khi chèn nội dung vào file bạn mong muốn.
Sửa xong ấn ESC để ra ngoài màn hình sửa sau đó ấn các lệnh thao tác sau:
:q! : để thoát ko lưu
:w : Saves lại
:wq : Saves  và thoát
:# : Where # is a number - di chuyển tới ký tự nào đó trong file
:$ : chuyển xuống cuối câu
:0 : chuyển lên đầu câu
:/word : tìm kiếm từ khóa word bạn mong muốn trên file.

2/ Các lệnh với thư mục cơ bản nhất

cd : là vào 1 thư mục
pwd: xem đường dẫn hiện hành.
cd ../  : trở lại thư mục chứa thư mục hiện hành
ls là xem danh sách thư mục đó.
ls -l : xem tổng hợp danh sách các file bao gồm, dung lượng, ngày tạo, file ẩn, quền...
ls -a : xem danh sách file và file ẩn
ls -la : xem danh sách file và file ẩn
du -sh foldername : xem dung lượng folder
hoặc
ls -l  :xem danh sách file bên trong gồm cả filesize

Các lệnh về xóa file và thư mục mà bạn cần lưu ý, Vì đối với server linux các thư mục sẽ chứa rất nhiều file nhỏ, ví dụ khi bạn bị spam Mail , spam text trong code website trong như mục sẽ tự tạo ra hàng ngàn file, bạn không thể sử dụng các câu lệnh thông thường mà sẽ cần lưu ý thêm các câu lệnh xóa cao cấp hơn như sau :

find <dir> -type f -exec ionice -c3 rm {} \;   //xoá file trong thư mục dir
hoặc
find . -maxdepth 1 -type f -print0 | xargs -r0 rm -f
hoặc
rm -rf  <forder>  // xóa tất cả bên trong thư mục

3. Lệnh liên quan đến hệ thống

exit: thoát khỏi cửa sổ dòng lệnh.
logout: tương tự exit.
reboot: khởi động lại hệ thống.
halt: tắt máy.
startx: khởi động chế độ xwindows từ cửa sổ terminal.
mount: gắn hệ thống tập tin từ một thiết bị lưu trữ vào cây thư mục chính.
unmount: ngược với lệnh mount.
/usr/bin/system-config-securitylevel-tui: Cấu hình tường lửa và SELinux

4. Lệnh xem thông tin hệ thống của server

cat /proc/cpuinfo: Tìm chi tiết kỹ thuật của CPU
cat /proc/meminfo: Bộ nhớ và trang đổi thông tin
lspci: Xem thông tin mainboard
uname -r: Xem hạt nhân phiên bản
gcc -v: Compiler phiên bản nào tôi đã cài đặt.
/sbin/ifconfig: Xem các địa chỉ IP của bạn.
netstat: xem tất cả các kết nối.
lsmod: Những gì được nạp module hạt nhân
last: xem những ai đã login vào hệ thống
df: Xem dung lượng ổ đĩa cứng
free -m: xem dung lượng sử dụng bộ nhớ
netstat -an |grep :80 |wc -l: xem có bao nhiêu kết nối đến cổng 80

5. Lệnh thao tác trên tập tin
ls: lấy danh sách tất cả các file và thư mục trong thư mục hiện hành.
pwd: xuất đường dẫn của thư mục làm việc.
cd: thay đổi thư mục làm việc đến một thư mục mới.
mkdir: tạo thư mục mới.
rmdir: xoá thư mục rỗng.
cp: copy một hay nhiều tập tin đến thư mục mới.
mv: đổi tên hay di chuyển tập tin, thư mục.
rm: xóa tập tin.
wc: đếm số dòng, số kí tự... trong tập tin.
touch: tạo một tập tin.
cat: xem nội dung tập tin.
vi: khởi động trình soạn thảo văn bản vi.
df: kiểm tra dung lượng đĩa.
du: xem dung lượng đĩa đã dùng cho một số tập tin nhất định
tar -cvzpf archive.tgz /home/example/public_html/folder: nén một thư mục
tar -tzf backup.tar.gz: liệt kê file nén gz
tar -xvf archive.tar: giải nén một file tar
unzip file.zip: giải nén file .zip
wget: download một file.
chown user:user folder/ -R: Đổi owner cho toàn bộ thư mục vào file.
tail 100 log.log: Xem 100 dòng cuối cùng của file log.log.

6. Lệnh khi làm việc trên terminal

clear: xoá trắng cửa sổ dòng lệnh.
date: xem ngày, giờ hệ thống.
find /usr/share/zoneinfo/ | grep -i pst: xem các múi giờ.
ln -f -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime: Đổi múi giờ máy chủ về múi giờ Việt Nam
date -s "1 Oct 2009 18:00:00": Chỉnh giờ
cal: xem lịch hệ thống.

7. Lệnh quản lí hệ thống

rpm: kiểm tra gói đã cài đặt hay chưa, hoặc cài đặt một gói, hoặc sử dụng để gỡ bỏ một gói.
ps: kiểm tra hệ thống tiến trình đang chạy.
kill: dừng tiến trình khi tiến trình bị treo. Chỉ có người dùng super-user mới có thể dừng tất cả các tiến trình còn người dùng bình thường chỉ có thể dừng tiến trình mà mình tạo ra.
top: hiển thị sự hoạt động của các tiến trình, đặc biệt là thông tin về tài nguyên hệ thống và việc sử dụng các tài nguyên đó của từng tiến trình.
pstree: hiển thị tất cả các tiến trình dưới dạng cây.
sleep: cho hệ thống ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian.
useradd: tạo một người dùng mới.
groupadd: tạo một nhóm người dùng mới.
passwd: thay đổi password cho người dùng.
userdel: xoá người dùng đã tạo.
groupdel: xoá nhóm người dùng đã tạo.
gpasswd: thay đổi password của một nhóm người dùng.
su: cho phép đăng nhập với tư cách người dùng khác.
groups: hiển thị nhóm của user hiện tại.
who: cho biết ai đang đăng nhập hệ thống.
w: tương tự như lệnh who.
man: xem hướng dẫn về dòng lệnh như cú pháp, các tham số...

Các câu lệnh trong quản lý Server Direct Admin :
Bạn lưu ý đối với Direct Admin  thì
/usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf  << đường dẫn file config của directadmin
/home/admin/Maildir  << đường dẫn chứa mail

service directadmin restart : Khởi động direct admin
Và khi bị Spam mail quá lớn bạn sẽ phải dụng 2 câu lệnh dưới đây để xóa toàn bộ mail Spam trong Direct Admin.
Bạn truy cập SSH với tài khoản admin, sau đó dùng các lệnh.
find Maildir/tmp/ -type f -print0 | xargs -0 rm -f
find Maildir/cur/ -type f -print0 | xargs -0 rm -f
find Maildir/new/ -type f -print0 | xargs -0 rm -f
Thông thường quá trình xóa các file lớn này sẽ kéo dài hàng tiếng, bạn phải kiên nhẫn chờ đợi. Chúc các bạn quản trị Server Linux, Server website hiệu quả.

CÔNG TY TNHH ISING
Địa chỉ : 913 Tôn Đức Thắng - Hồng Bàng - Hải Phòng
Văn phòng số 2 : 532 lô 22 Lê Hồng Phong - Hải Phòng
Mst: 0201645135 ĐT: 0974080227

thiết kế web chuyên nghiệp hải phòng, thiết kế web giá rẻ hải phòng, công ty thiết kế web hải phòng, dịch vụ thiết kế web tại hải phòng, huong dan seo website, cap quang fpt hcm , Thiết kế web, Phòng thu âm hải phòng,